Geçmiş yıllarda uygulanan asgari ücret desteğinden yararlanmaya ilişkin şartlar bakımından 2019 yılında bir takım farklılıklar bulunmaktadır. Buna göre, geçmiş yıllarda uygulanan asgari ücret desteğinde işyerinde çalıştırılan sigortalı sayısı göz önünde bulundurulmaksızın tüm işyerlerine günlük 3,33 TL destek sağlanmıştır. Buna karşın 2019 yılı için verilecek asgari ücret desteği tutarı işyerlerinin çalıştırdığı sigortalılara bağlı olarak farklılık göstermekte olup; sigortalı sayısı 500’ün altında olan işyerleri için günlük 5 TL, 500 ve üzerinde olan işyerleri için günlük 3,36 TL destek sağlanacaktır.

2019 yılından önce tescil edilen işyerleri için sigortalı sayısının belirlenmesinde 2018/ Ocak ila 2018/Kasım ayında bildirilen sigortalı sayısının ortalaması esas alınacaktır. Bu şekilde belirlenen ortalama sigortalı sayısı 500’ün altında olan işyerleri için günlük 5 TL, 500 ve üzerinde olan işyerleri için günlük 3,36 TL destek sağlanacaktır. 2019 yılında tescil edilen işyerleri için sigortalı sayısının belirlenmesinde bildirim yapılan aydaki sigortalı sayısı dikkate alınacak ve sigortalı sayısı 500’ün altında olan işyerleri için günlük 5 TL, 500 ve üzerinde olan işyerleri için günlük 3,36 TL destek sağlanacaktır.

Bu farklılık haricinde 2019 yılında destekten yararlanmaya ilişkin uygulama şu şekildedir:

– 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran özel sektör işyeri işverenleri ile 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idarelerine ait kadro ve pozisyonlarda 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenler hariç olmak üzere diğer kamu işyeri işverenleri de destekten yararlanacaktır.
– 2019 yılından önce tescil edilen işyerleri için 2018 yılında prime esas günlük kazancı 102 TL ve altında bildirilen sigortalılar için destekten yararlanılacaktır. Bu tutar toplu iş sözleşmesi imzalanan işyerleri için 203 TL, linyit ve taşkömürü çıkarılan işyeri için 271 TL olarak uygulanacaktır.
– 2019 yılında tescil edilen işyerleri için prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırı arasında bildirilen tüm sigortalılar için destekten yararlanılacaktır.

01.01.2019 tarihinden önce tescil edilmiş olan işyerlerinin asgari ücret desteğinden yararlanması için:

– 2019 yılına ait aylık prim ve hizmet belgelerinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresinde verilmesi,
– 2019 yılı için çalıştırdığı kişilerin sigorta primine esas kazançlarının tam olarak bildirilmesi,
– 2019/Ocak ila 2019/Aralık aylarında/dönemlerinde bildirilen sigortalı sayısının 2018 yılı Ocak ila Kasım ayında/döneminde en az bildirim yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısından az olmaması,

01.01.2019 ve sonrasında tescil edilen işyerlerinin asgari ücret desteğinden yararlanması için:

– 2019 yılına ait aylık prim ve hizmet belgelerinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresinde verilmesi,
– Cari ay primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,
– Kuruma prim, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması veya söz konusu borcun 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre taksitlendirilmiş olması,
– 2019 yılı için çalıştırılan kişilerin sigortalı olarak bildirilmesi, prime esas kazancının eksik bildirilmemesi, bildirilen sigortalıların fiilen çalıştırılması,
gerekmektedir.

Asgari ücret desteğinden yararlanmak için herhangi bir başvurma şartı bulunmamaktadır.

 

Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, takip eden ay/aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecektir.

 

Yasal Dayanak

– 5510 sayılı Kanun Geçici 78 Md.
– 2019/8 Sayılı Genelge

Destek Tutarı500’ün Altında Çalışanı Bulunan İşyeri500 ve Üzerinde Çalışanı Bulunan İşyeri
Aylık150,00₺100,80₺