İnsan kaynakları yönetimi (İKY), bir kuruluşta çalışan kişilerin işe alınması, yönetimi ve yönlendirilmesini içeren çalışmaların tümüdür. Şirketin amacı ve stratejisine uygun doğru insanları seçmeyi hedefler. Ayrıca şirket çalışanlarının en verimli şekilde kullanılmasına yardımcı olur.

İnsan Kaynakları Yönetiminin Önemi

Çalışanlar ve yönetim arasında düzgün ve sağlıklı ilişkiler sürdürmek, kuruluşun genel performansını etkileyecek anlaşmazlıkların önlenmesinde önemli rol oynar. Bir kuruluşun başarılı olabilmesi için açık olan pozisyona uygun kişinin tanımlanması gerekir. Doğru kişiyi tanımlamak için ise iş tanımının (görev ve sorumlulukları) ve şartnamelerin (akademik ve fiziksel yeterlilikler) tam olarak bilinmesi önemlidir. İşe alım için davet edilen adayların arasından doğru kişi uygun seçim yöntemleriyle test edilmelidir. Daha sonra seçilen adaylara görev ve sorumluluklarını tam olarak yerine getirebilmeleri için uygun eğitim verilmelidir. Çalışanların yönetim tarafından belirlenen standartlara uygun performans gösterip göstermediklerine dair performansının değerlendirilmesi yapılmalıdır. Çalışanların verimlilikleri üzerinde doğrudan etkisi olan sağlıklı ve refah çalışma koşulları sağlanmalıdır. İnsan kaynakları yönetimi, tüm bu koşulları yerine getirerek kuruluşun sorunsuz ve uzun ömürlü bir şekilde sürekliliğini korumasına yardımcı olur.

1. KURUMSAL İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI
• Kurumsal İnsan Kaynakları Yönetimi Yapı Analizi Çalışması
• Kurumsal El Kitabının (Vizyon, Misyon, Değerler, İlkeler vb.) Oluşturulması
• Kurumsal Örgüt Şemalarının Oluşturulması
• Kurumsal Terfi Haritasının Oluşturulması

2. İŞ ANALİZİ, GÖREV TANIMLARI, İŞ DEĞERLEME VE ÜCRET YÖNETİMİ
• İş Analizi Kavramı
• Yetkinlik Bazlı İş Analizi ve Görev Tanımlarının Oluşturulması
• İş Değerleme Yöntemleri
          – Sayısal Olmayan Yöntemler (Sıralama, Derecelendirme Metotları)
          – Sayısal Yöntemler ( Faktör Karşılaştırma ve Puanlama Yöntemleri)
• İş Değerleme Sürecinin Aşamaları
• İş Değerleme Sonuçların Değerlendirilmesi ve Ücret Aralıklarının Belirlenmesi

3. İŞGÜCÜ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNETİMİ
• İnsan Kaynağı Piyasalarını Etkin Kullanma
          – Özel İstihdam Ofisleri
          – Çalışma ve İş Kurumu
          – İç Kaynaklar
• Aday Havuzunun Oluşturulması (CV & Başvuru Formları)
• Mülakat Kavramı
• İşveren Açısından Mülakat
• Mülakat Teknikleri Yöntemleri
          a. Sorun Çözmeye Yönelik Mülakat Yöntemi
          b. Bireysel veya Grup Mülakat Yöntemi
          c. Baskıya Dayalı Mülakat Yöntemi
          d. Yoğunlaştırılmış Mülakat Yöntemi
          e. Birebir Mülakat Yöntemi
          f. Panel Mülakat Yöntemi
          g. Çalışma Arkadaşları Grup Mülakat Yöntemi
          h. Sıralı Mülakat Yöntemi
          i. Telefonla Mülakat Yöntemi
          j. Stres Mülakat Yöntemi
          k. Yetkinlik Bazlı Mülakat Yöntemi
          l. İşten Çıkış Mülakat Yöntemi
          m. Değerlendirme Merkezi Mülakat Yöntemi
               – Grup/Bireysel Vaka Analizi
               – Masamdaki İşler (In Tray/In Basket)
               – Sunum
               – Rol Oynama (Role-Play)
• Mesleki Odaklı Kişilik Envanter Testleri
• Referans Analizi
• Seçme ve İşe Yerleştirme Değerlendirme

4. EĞİTİM PLANLAMA & ORYANTASYON SÜRECİ
• İşgücünün Eğitimi ve Geliştirilmesi
• Eğitim Kavramı & Önemi
• Eğitim Planlaması ve Eğitim Yönetimi
• Performans Yönetim Çıktılarına Göre Eğitimde Kullanılan Yöntemler
• Eğitim İhtiyaç Analizi ve Sonuçların Ölçülmesi
• Eğitimin Etkinliğini Sağlamada Kullanılan Teknikler
• Oryantasyonu Kavramı & Süreci
• Oryantasyon Araçları ve Önemi

5. PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMLERİ
• Kuramsal Çerçeve: Amaç, Hedef ve Yaygınlık
• Performans Değerlendirme Aşamaları;
          – Performans Planlama
          – Kriter Belirleme
          – Performans Değerlemecilerinin Belirlenmesi
          – Uygulayıcılar ve Eğitimleri
          – Geribildirim
          – Sürecin Denetimi
• Performans Değerlendirmede Kritik Başarı Faktörleri
• Performans Değerlendirme Yöntemleri
          – Davranışsal Yaklaşım
          – Sonuçlara Dayalı Yaklaşım
          – Kişiler Arası Kıyaslama
          – Amaçlara Dayalı Performans Değerlendirme
          – Yetkinlik Bazlı 360 Derece Performans Değerlendirme
          – Hedef Odaklı Performans Değerlendirme
          – Hedef Puan Odaklı Performans Değerlendirme
• Performans Ölçüm Sistemindeki Yanlış Uygulamaların Sonuçları

6. KARİYER YÖNETİMİ
• Kariyer Yönetimi Kavramı
• Kişisel ve Kurumsal Kariyer Planlama
• Kariyer Aşamalarının Tanımlanması
• İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
• Geliştirmede Kullanılabilecek Araçlar
• Motivasyon Araçları ve İş Tatmin Belirleyicileri

7. MOTİVASYON VE KİŞİSEL FARKINDALIK EĞİTİMLERİ
• NLP İle Algı Yönetimi
• Etkili İletişim ve Motivasyon
• Beden Dili
• Protokol Yönetimi ve Görgü Kuralları
• Resmi Yazışma Kuralları
• Kriz Yönetimi
• Öfke Kontrolü
• Stres Yönetimi
• Zaman Yönetimi
• Etkili Sunum Hazırlama ve Sunuş Teknikleri