01.01.2018 ila 31.12.2020 tarihleri arasında işe alınan ve kapsama giren sigortalılar için;

– İmalat veya bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerleri için brüt asgari ücreti geçmemek üzere prime esas kazanç üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı;
– Diğer sektörlerde faaliyet gösteren işyerleri için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı;

İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanmaktadır. Destekten yararlanma süresi 12 ay olup, bu süre, işe giriş tarihi itibariyle 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar ile Türkiye İş Kurumuna engelli olarak kayıtlı sigortalılar için sigortalının işe giriş tarihinden itibaren 18 aydır.

YARARLANMA ŞARTLARI:

Sigortalı Yönünden

– 01.01.2018 ila 31.12.2020 tarihleri arasında işe alınmış olması,
– Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olması,
– İşe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde 10 günden fazla 5510 sayılı Kanunun 4/1- (a) ve (c) bentleri, Ek 6 ncı maddesi, Ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrası ile isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanunun 4/1-b bendi kapsamında sigortalı olmaması,
– Sigortalının işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması,

İşyeri Yönünden

– Özel sektör işvereni olması,
– İşyerinin imalat ya da bilişim sektöründe faaliyet göstermesi halinde 17103 kanun numaralı, işyerinin diğer sektörlerde faaliyet göstermesi halinde 27103 kanun numaralı aylık prim ve hizmet belgeleri veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi,
– Tahakkuk eden primlerin yasal süresi içerisinde ödenmesi,
– İşyerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna yasal ödeme süresi geçmiş prim, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması, bulunmakla birlikte bu borçların yapılandırılmış ya da taksitlendirilmiş olması,
– Yapılandırılmış ya da taksitlendirilmiş borçların zamanında ve düzenli bir şekilde ödeniyor olması,
– Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması ya da sahte sigortalı bildiriminde bulunulmaması,

Yasal Dayanak

– 4447 sayılı Kanun Geçici 19. Madde
– 2018/22 Sayılı Genelge

 

 

İMALAT veya BİLİŞİM

 


<SPEK ALT SINIRINDAN>

Teşviksiz TutarTeşvik TutarıTeşvik Sonrası Tutar
%37,50%37,50%37,50 – %37,50
1.103,63₺1.103,63₺0₺<SPEK ÜST SINIRINDAN>

Teşviksiz TutarTeşvik TutarıTeşvik Sonrası Tutar
%37,50BRÜT A.Ü.%37,5 – (BRÜT A.Ü.)
8.277,19₺2.943,00₺5.334,19₺ 

DİĞER SEKTÖRLER (İmalat ve Bilişim dışındaki)

 


<SPEK ALT SINIRINDAN>

Teşviksiz TutarTeşvik TutarıTeşvik Sonrası Tutar
%37,50%37,50%37,50 – %37,50
1.103,63₺1.103,63₺0₺<SPEK ÜST SINIRINDAN>

Teşviksiz TutarTeşvik TutarıTeşvik Sonrası Tutar
%37,50A.Ü. x %37,5%37,5 – (A.Ü. x %37,5)
8.277,19₺1.103,63₺7.173,56₺