01.02.2019 ila 30.04.2019 tarihleri arasında işyerlerinde 2018 yılı Ocak ila Aralık ayları/döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak işe alınanların, iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshedilmesi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmaları halinde bu maddede belirtilen prim desteği ile birlikte işe alındıkları ay dâhil üç aylık süre için prim ödeme gün sayısının 67,36 Türk Lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar işverene destek olarak ayrıca sağlanmaktadır. Bu kapsamda işverene sağlanan ücret desteği işverenin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarına mahsup edilmekte, ancak işverene ödenmemektedir.

YARARLANMA ŞARTLARI:

Sigortalı Yönünden

– 01.02.2019 ila 30.04.2019 tarihleri arasında işe alınmış olması,
– Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olması,
– İşe giriş tarihinden önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 5510/4-1-(a) ve (c) bentleri kapsamında bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510/4-1-(b), ek 6, ek 9 uncu madde birinci fıkra kapsamında sigortalı olmamaları,

İşyeri Yönünden

– Özel sektör işvereni olması,
– 2018 yılında Kuruma uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,
– İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede işverence iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmaları,
– İşyerinin imalat ya da bilişim sektöründe faaliyet göstermesi halinde 17103 kanun numaralı, işyerinin diğer sektörlerde faaliyet göstermesi halinde 27103 kanun numaralı aylık prim ve hizmet belgeleri veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi,
– Tahakkuk eden primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,
– İşyerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna yasal ödeme süresi geçmiş prim, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması, bulunmakla birlikte bu borçların yapılandırılmış ya da taksitlendirilmiş olması,
– Yapılandırılmış ya da taksitlendirilmiş borçların zamanında ve düzenli bir şekilde ödeniyor olması,
– Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması ya da sahte sigortalı bildiriminde bulunulmaması,

1.2.2019 ila 30.4.2019 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için üç aylık ücret desteğinden yararlanılabilmesi için, iş sözleşmesinin 1,4,5,15,17,19,20,22,25,34 işten çıkış kodları ile feshedilmemesi gerekmektedir.

 

Yasal Dayanak

– 4447 sayılı Kanun Geçici 19. Madde
– 2019/7 sayılı Genelge>

Destek TutarıŞartları Sağlayan İşyeri
Günlük67,36₺
Aylık2.020,80₺